کتاب قله ها و دره ها

mountain-silhouettes_23-2147513405

داستان قله ها و دره ها درباره مرد جوانی است که ناشادمانه در دره ای روزگار  می  گذراند ، تا اینکه با پیرمردی رو برو می  شود که بر فراز قله ای زندگی می کند . و سر انجام  در می یابد که چگونه با به کار گیری اصول ارزشمند پیرمرد و روش های عملی، در دوران های مختلف زندگی، به آرامش و موفقیت بیشتری دست یابد. […]